Giấy phép con


Đăng ký đầu tư để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước khi đăng ký thành lập doanh nghiệp

Đặt vấn đề: Tôi là nhà đầu tư nước ngoài, đang dự định cùng bạn tôi là người Việt Nam cùng đầu tư thành lập tổ chức kin...

Hợp đồng do nguời không có thẩm quyền ký kết

Xin chào bạn! Cám ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chúng tôi, Chúng tôi xin được tư vấn cho bạn như sau: Cơ sở...

Thủ tục cung cấp thông tin về dự án đầu tư

Thủ tục cung cấp thông tin về dự án đầu tư a)  Trình tự thực hiện (Điều 21 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP) -       Bước 1...

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư a)  Trình tự thực hiện  (Điều 40 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP) -       B...

Thủ tục góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài

Thủ tục góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài a)  Trình tự thực hiện (Điều 2...

Thủ tục giãn tiến độ đầu tư

Thủ tục giãn tiến độ đầu tư a)  Trình tự thực hiện (Điều 46 Luật Đầu tư 2014) -       Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị và...

Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư

Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư a)  Trình tự thực hiện (Điều 45 Luật Đầu tư 2014, Điều 37 Nghị định số 118/2015/NĐ-C...

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư a)  Trình tự thự...

Thủ tục điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thủ tục điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư a)  Trình tự thực h...